วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

ครูบีเด็กเล็กโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย

รางวัลแห่งความดี  
รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3

ครูบีเด็กเล็ก
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย

ครูบีมีความสุขเด็กสามารถจับมือกันเป็นวงกลมได้สวยงาม

บทความประจำตัวของครูบี